SLUŽBY

danielfutej

OBLASTI SLUŽIEB

FUTEJ & Partners sa od začiatku svojej činnosti špecializovala na poskytovanie poradenstva najmä v rámci akvizícií, fúzií a zahraničných investícií. Naše poradenstvo a služby zahrňovali najmä určenie optimálnej štruktúry transakcií pri vstupe zahraničného investora na trh, právne previerky, komunikácia s orgánmi dohľadu a dozoru, právne poradenstvo pri otázkach finančného zabezpečenia transakcií, a riešenie súvisiacich problémov charakteristických pre podnikanie v strednej Európe. Napriek tomu, že naším hlavným zameraním je oblasť obchodného práva, občianskeho práva, akvizícií a zabezpečovania právnych, ekonomických a iných služieb pre domácich i zahraničných investorov, postupne sa oblasť pôsobenia kancelárie rozrastala a kancelária sa špecializovala aj na ďalšie oblasti, ako napríklad právo nehnuteľností, finančné a daňové právo, konkurzné právo, protimonopolné právo, pracovné právo, energetické právo, telekomunikačné právo. medzinárodné právo, správne právo, trestné právo, právo duševného vlastníctva (v rámci toho i vysoko aktuálne právo informačných technológií) a ďalšie právne odvetvia. Máme tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti práva cenných papierov na Slovensku (pričom jeden z advokátov bol niekoľko rokov v rozkladovej komisii úradu pre finančný trh). Naša právna kancelária kombinuje znalosti z hmotného práva so skúsenosťami z procesného práva, pričom máme bohatú prax so zastupovaním klientov pre súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Právnici kancelárie FUTEJ & Partners taktiež pomáhali pri príprave legislatívy; kancelária bola poradcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave novej legislatívy dôchodkového systému.

Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa, tvrdí Daniel Futej

Všeobecná charakteristika poskytovaných služieb

V rámci poskytovania komplexných právno-ekonomických služieb zabezpečujeme klientom najmä uvedené činnosti:

 • spracovanie zmlúv, dohôd, podaní, návrhov, žalôb a iných právnych dokumentov a podkladov

 • zastupovanie klientov vo vzťahu k tretím osobám, vrátane účasti na rokovaniach, ústnej a písomnej komunikácie

 • zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj inými subjektmi

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva a konzultácií, vrátane zabezpečenia poradenstva v ekonomických a iných súvisiacich otázkach

 • zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s realizáciou akvizícií investormi

 • vypracovávanie komplexných právno-ekonomických štruktúr transakcií

 • spracovanie právnych analýz a rozborov

 • vykonávanie auditov spoločností, ktorých predmetom je komplexná právna previerka stavu spoločnosti, vyhodnocovanie auditov a vypracovávanie odporúčaní za účelom odstránenia zistených nedostatkov

 • iné činnosti, ktoré súvisia s poskytovanými službami a poradenstvom (vrátane finančno-daňového poradenstva)

Čo je Whistleblowing na pracovisku? Ako sa brániť nekalým praktikám v práci?

Oblasti poskytovania služieb

 • Všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • Fúzie a akvizície

 • Právo nehnuteľností

 • E-commerce

 • Právo duševného vlastníctva

 • Procesné právo

 • Energetické právo a právo životného prostredia

 • Verejné obstarávanie

 • Finančné a bankové právo

 • Konkurzné právo, vymáhanie pohľadávok a zabezpečovanie pohľadávok

 • Stavebné právo

 • Pracovné právo / právo sociálneho zabezpečenia

 • Súťažné právo a právo dohľadu verejnoprávnych orgánov

 • Mediálne právo

 • Daňové právo

 • Telekomunikačné právo

 • Doprava

 • Prírodné zdroje

 • Cudzinecké právo

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }